การตัดบัญชีเครื่องจักร

การจัดบัญชี เครื่องจักร จะทำได้ต่อเมื่อ
• เครื่องจักรมีอายุเกินกว่า ปี นับแต่วันนำเข้า
• การทำลายเครื่องจักรตามวิธีที่สำนักงานฯเห็นชอบ
• การส่งออกเครื่องจักรนั้นกลับไปนอกราชอาณาจักร
• บริจาคให้หน่วยงานราชการหรือองค์การสาธารณกุศล
• หรือได้ชำระอากรขาเข้าแล้วกรณีมีภาระภาษี

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน www.boi.go.th
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor 094-478-3987