ข้อควรรู้

โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน และใช้สิทธิประโยชน์ด้านช่างฝีมือตามมาตรา 24, 25, 26 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้สิทธิและประโยชน์ ดังนี้
  1. เมื่อคนต่างด้าวได้รับแจ้งการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว ให้นำหนังสือเดินทางไปให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองตรวจลงตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรโดยด่วน ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินกำหนดระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตไว้เดิม และให้ปฏิบัติตามระเบียบและพิธีการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองโดยเคร่งครัด มิฉะนั้น อาจถูกเพิกถอนสิทธิการให้อยู่ในราชอาณาจักรได้
  2. คนต่างด้าวจะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2521 โดยให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงานหรือคำขอต่ออายุใบอนุญาตทำงานภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน มิฉะนั้น จะได้รับโทษทางกฎหมาย
  3. คนต่างด้าวจะต้องปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติเท่านั้น หากไปปฏิบัติงานในหน้าที่อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุมัติ จะถูกเพิกถอนสิทธิการอยู่ในราชอาณาจักร ดังนั้น หากมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่ จะต้องยื่นเรื่องขอแก้ไขให้ตรงกับที่ปฏิบัติงานอยู่จริงทันที และหากตำแหน่งหน้าที่ของคนต่างด้าวเป็นการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 ด้วย ทั้งนี้ คนต่างด้าวจะต้องถ่ายทอดความรู้และฝึกสอนช่างภายในประเทศให้สามารถรับช่วงงานได้ภายในเวลาอันสมควร
  4. หากคนต่างด้าวผู้ใดพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ คนต่างด้าวจะต้องคืนใบอนุญาตทำงานที่กรมการจัดหางานภายใน 7 วัน และบริษัทจะต้องแจ้งการออกจากงานภายใน 15 วัน
  5. บริษัทจะต้องยื่นเรื่องคนต่างด้าวพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ให้สำนักงานทราบ ก่อนหรือหลัง 15 วัน นับตั้งแต่วันที่คนต่างด้าวจะพ้นหรือพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ ตามแบบที่สำนักงานกำหนด และให้นำหนังสือเดินทางคนต่างด้าวไปให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองยกเลิกตราประทับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรโดยด่วน
  6. ในกรณีที่บริษัทมีความประสงค์จะต่ออายุการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าว บริษัทจะต้องยื่นเรื่องต่อสำนักงานตามแบบที่กำหนด ก่อนวันสิ้นสุดระยะเวลาอนุญาตเดิม 30 วัน
ที่มา : www.boi.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor

-----------------------------------------------------------------BOI-Advisor
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987, 098-161-4988
Email : winyour2011@gmail.com    
Website : boiadvisor.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น