บัญชีสูตรการผลิต (FRM)

 เมื่อผู้ได้รับส่งเสริมได้รับอนุมัติสูตรหรือได้รับอนุมัติให้แก้ไขสูตรการผลิตผลิตภัณฑ์จาก BOI แล้ว จะต้องนำข้อมูลที่ได้รับอนุมัติมาบันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD, USB Flash Drive ฯลฯ) ตามรูปแบบไฟล์ excel ที่กำหนด โดยใช้ชื่อไฟล์ว่า birtfrm.xml
      จากนั้น ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปยื่นต่อสมาคมสโมสรนักลงทุน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกลงในระบบ RMTS 2011 เพื่อนำไปใช้ตัดบัญชีวัตถุดิบ เมื่อมีการส่งผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในต่างประเทศต่อไป
      สูตรการผลิต แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิดคือ
 1. สูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ตามบัตรส่งเสริม
 2. สูตรการผลิตผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาซ่อมแซมเพื่อส่งกลับออกไป

การบันทึกข้อมูลในไฟล์ Birtfrm.xls
สูตรการผลิต Model IC08F สำหรับผลิตภัณฑ์ SUB ASSY และ PCBA
Proj_
code
ModelModel_
desc
UOPStart_
date
Grp_noQty_perQty_1000App_noApp_dateType
12345611IC08FPCB SUB ASSYC6211/03/20130000011.00000000
0908/00425317/04/2013A
12345611IC08FPCB SUB ASSYC6211/03/20130000020.05100000
0908/00425317/04/2013A
12345611IC08FPCB SUB ASSYC6211/03/20130000031.00076500
0908/00425317/04/2013A
12345611IC08FPCB SUB ASSYC6211/03/20130000041.00000000
0908/00425317/04/2013A
12345611IC08FPCB SUB ASSYC6211/03/20130000050.00680000
0908/00425317/04/2013A
12345611IC08FPCB SUB ASSYC6211/03/20130000060.00000068
0908/00425317/04/2013A
12345611IC08FPCBAC6211/03/20130000020.05100000
0908/00425317/04/2013A
12345611IC08FPCBAC6211/03/20130000030.00076500
0908/00425317/04/2013A
12345611IC08FPCBAC6211/03/20130000060.00000068
0908/00425317/04/2013A

สูตรการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาซ่อมแซมเพื่อส่งกลับออกไป
Proj_
code
ModelModel_
desc
UOPStart_
date
Grp_noQty_perQty_1000App_noApp_dateType
12345611RTV R00001PCB SUB ASSYC6205/04/2013R000011
0908/00552406/05/2013A

ความหมายและข้อกำหนดของแต่ละฟีลด์
No.ชื่อฟีลด์ประเภทข้อมูลความยาวคำอธิบายและเงื่อนไข
1Proj_codeตัวอักษร8รหัสโครงการ
ไม่เป็นค่าว่าง และทุกบรรทัดต้องมีค่าเหมือนกัน
2Modelตัวอักษร50ชื่อรุ่นผลิตภัณฑ์
ไม่เป็นค่าว่าง
ใช้ชื่อซ้ำได้ แต่เมื่อรวมกับ Model_desc แล้ว ต้องไม่ซ้ำกัน
3Model_descตัวอักษร254ชื่อผลิตภัณฑ์
ไม่เป็นค่าว่าง
ใช้ชื่อซ้ำกันได้ แต่เมื่อรวมกับ Model แล้ว ต้องไม่ซ้ำกัน
4UOPตัวอักษร3หน่วยของผลิตภัณฑ์ที่ส่งออก (Unit of Product)
ไม่เป็นค่าว่าง
ต้องเป็นหน่วยในฐานข้อมูลรหัสสถิติของกรมศุลกากร
5Start_dateตัวอักษร10วันที่ยื่นขออนุมัติสูตรต่อ BOI
ไม่เป็นค่าว่าง ในกรณีที่เพิ่มหรือแก้ไขสูตร
ถ้าเป็น Model เดียวกัน ต้องเหมือนกันทุกบรรทัด
6Grp_noตัวอักษร6ลำดับรายการวัตถุดิบตามบัญชี MML
ไม่เป็นค่าว่าง ในกรณีเพิ่มข้อมูล แก้ไข หรือลบสูตร
7Qty_perตัวเลข18 หลัก
8 ทศนิยม
ปริมาณการใช้วัตถุดิบในสูตรการผลิตต่อ 1 หน่วยส่งออก
ไม่เป็นค่าว่าง ในกรณีเพิ่มข้อมูล
ต้องเป็นค่าว่าง หาก Qty_1000 มากกว่า 0
8Qty_1000ตัวเลข18 หลัก
8 ทศนิยม
ปริมาณการใช้วัตถุดิบในสูตรการผลิตต่อ 1,000 หน่วยส่งออก
ไม่เป็นค่าว่าง ในกรณีเพิ่มข้อมูล
ต้องเป็นค่าว่าง หาก Qty_per มากกว่า 0
9App_noตัวอักษร10เลขที่หนังสือที่ได้รับอนุมัติจาก BOI
ไม่เป็นค่าว่าง
10App_dateตัวอักษร11วันที่ที่ได้รับอนุมัติจาก BOI
ไม่เป็นค่าว่าง
หากเป็นหนังสืออนุมัติเดียวกัน ต้องคีย์วันที่เหมือนกัน
11Typeตัวอักษร1ประเภทของการยื่นข้อมูล ซึ่งกำหนดรหัส ดังนี้
Aคือ การยื่นข้อมูลครั้งแรก หรือเพิ่มสูตรใหม่
Iคือ การเพิ่มรายการวัตถุดิบใหม่ในสูตรเดิม
Cคือ การแก้ไขข้อมูลที่บันทึกอยู่เดิม
Dคือ การลบข้อมูลที่บันทึกอยู่เดิม

ข้อควรรู้ในการบันทึก หรือแก้ไขสูตรการผลิต
 1. กรณียื่นบันทึกสูตรการผลิตครั้งแรกภายใน 6 เดือนนับจากวันลงทะเบียนใช้งานระบบ RMTS-2011 ระบบจะบันทึก Start_date เป็นวันลงทะเบียนใช้งานระบบ RMTS-2011 แต่หากเกินกว่า 6 เดือน ให้บันทึกเป็นวันที่ยื่นขออนุมัติสูตรต่อ BOI
 2. การเพิ่มสูตรการผลิต ให้บันทึกเป็น Type A ทุกบรรทัด
 3. การเพิ่มรายการวัตถุดิบใหม่ในสูตรการผลิตเดิม ให้บันทึกเป็น Type I
 4. Model และ Model_desc ไม่สามารถแก้ไขได้ ต้องลบและเพิ่มใหม่เท่านั้น
 5. การลบ Model จะเปลี่ยนสถานะเป็น Inactive และสูตรการผลิตทั้งหมดภายใต้ Model นั้น จะนำมาใช้ตัดบัญชีไม่ได้
 6. การแก้ไขหน่วยผลิตภัณฑ์ ไม่ต้องคีย์วัตถุดิบและปริมาณการใช้วัตถุดิบ
 7. การแก้ไขที่เกี่ยวกับวัตถุดิบ ไม่ต้องคีย์หน่วยของผลิตภัณฑ์ (UOP)
 8. การแก้ไขที่เกี่ยวกับวัตุดิบ จะถือเป็นการสร้างสูตรการผลิตเวอร์ชั่นใหม่
 9. กรณีแก้ไขสูตร หรือลบสูตรและบันทึกใหม่ วันเริ่มต้นใช้งานของสูตรที่แก้ไขใหม่ จะย้อนหลังไปไม่เกินวันเริ่มต้นใช้งานของสูตรการผลิตเวอร์ชั่นก่อนหน้านั้น
 10. กรณีมีข้อมูลมากกว่า 1 ไฟล์ ให้บันทึกชื่อไฟล์เป็น Birtdesc_1.xls, Birtdesc_2.xls ... ตามลำดับ

ตัวอย่างการบันทึกสูตรการผลิต
ตัวอย่างที่ 1 การเพิ่มสูตรการผลิตใหม่
เพิ่มโมเดล MTI145 ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ 2 ชนิด คือ BUSHING และ BRASS BUSHING
Proj_
code
ModelModel_
desc
UOPStart_
date
Grp_noQty_perQty_1000App_noApp_dateType
12345611MTI145BUSHINGSET11/01/20130000011
0906/00110011/01/2013A
12345611MTI145BUSHINGSET11/01/20130000021
0906/00110011/01/2013A
12345611MTI145BRASS
BUSHING
SET11/01/20130000032
0906/00110011/01/2013A

ตัวอย่างที่ 2 การแก้ไขสูตรการผลิต
เพิ่มรายการวัตถุดิบ Grp_no 000006 และ 000007 ในผลิตภัณฑ์ BUSHING
Proj_
code
ModelModel_
desc
UOPStart_
date
Grp_noQty_perQty_1000App_noApp_dateType
12345611MTI145BUSHING
12/02/20130000061
0906/00220012/02/2013I
12345611MTI145BUSHING
12/02/20130000071
0906/00220012/02/2013I

ตัวอย่างที่ 3 การแก้ไขสูตรการผลิต
เพิ่มปริมาณการใช้วัตถุดิบ Grp_no 000006 จาก 1 เป็น 2
Proj_
code
ModelModel_
desc
UOPStart_
date
Grp_noQty_perQty_1000App_noApp_dateType
12345611MTI145BUSHING
12/02/20130000062
0906/00220012/02/2013C

ตัวอย่างที่ 4 การแก้ไขสูตรการผลิต
ยกเลิกการใช้วัตถุดิบ Grp_no 000007
Proj_
code
ModelModel_
desc
UOPStart_
date
Grp_noQty_perQty_1000App_noApp_dateType
12345611MTI145BUSHING
14/04/2013000007

0906/00440014/04/2013D

ตัวอย่างที่ 5 การแก้ไขหน่วยผลิตภัณฑ์
จาก SET เป็น C62
Proj_
code
ModelModel_
desc
UOPStart_
date
Grp_noQty_perQty_1000App_noApp_dateType
12345611MTI145BUSHINGC6215/05/2013


0906/00550015/05/2013C

ตัวอย่างที่ 6 การลบผลิตภัณฑ์
ลบผลิตภัณฑ์ BRASS BUSHING ในโมเดล MTI145
Proj_
code
ModelModel_
desc
UOPStart_
date
Grp_noQty_perQty_1000App_noApp_dateType
12345611MTI145BRASS
BUSHING

16/06/2013


0906/00660016/06/2013D

ตัวอย่างที่ 7 การลบ Model
ลบโมเดล MTI145 ซึ่งจะทำให้สูตรการผลิตทั้งหมดภายใต้โมเดล MTI145 ถูกลบไปด้วย
Proj_
code
ModelModel_
desc
UOPStart_
date
Grp_noQty_perQty_1000App_noApp_dateType
12345611MTI145

16/06/2013


0906/00770017/07/2013D
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor             
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987
Email : winyour2011@gmail.com    Website : boiadvisor.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น