การสั่งปล่อยวัตถุดิบ

 การสั่งปล่อยวัตถุดิบ แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ
 1. การสั่งปล่อยยกเว้นอากร
 2. การสั่งปล่อยค้ำประกัน
 3. การสั่งปล่อยถอนค้ำประกัน
 4. การสั่งปล่อยถอนค้ำประกันไม่เต็มจำนวน
 5. การสั่งปล่อยเพื่อขอคืนอากร
การสั่งปล่อยใช้ธนาคารค้ำประกัน และการสั่งปล่อยถอนค้ำประกัน
 1. BOI จะอนุญาตให้ใช้ธนาคารค้ำประกันภาษีอากรคราวละ 1 ปี
 2. หากสั่งปล่อยถอนค้ำประกันภายในกำหนดที่ได้รับอนุมัติไว้ไม่ได้ จะต้องยื่นขอขยายเวลาค้ำประกัน ก่อนที่ระยะเวลาค้ำประกันที่อนุมัติไว้เดิมจะสิ้นสุดลง
 3. การสั่งปล่อยถอนค้ำประกัน จะทำได้หลังจากที่ได้รับอนุมัติ MML แล้ว

การสั่งปล่อยคืนอากร
 1. ต้องสั่งปล่อยคืนอากรภายใน 2 ปี นับจากวันนำเข้า
 2. หากสิทธิประโยชน์มาตรา 36 สิ้นสุด จะต้องสั่งปล่อยคืนอากรภายใน 1 ปี นับจากวันที่สิทธิประโยชน์สิ้นสุดลง

การยกเลิกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อย
 1. กรณีที่คำขอสั่งปล่อยอยู่ระหว่างพิจารณา
  • ติดต่อพนักงานสมาคม IC เพื่อขอยกเลิกคำร้อง
  • สมาคม IC จะยกเลิกให้โดยไม่ต้องรอการยืนยันจากกรมศุลกากร
 2. กรณีที่คำขอสั่งปล่อยได้รับอนุมัติแล้ว
  • บริษัทต้องนำหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยที่ต้องการยกเลิกมายื่นที่สมาคม IC
  • สมาคม IC จะยกเลิกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อย หลังจากที่กรมศุลกากรยืนยันตอบกลับ
  • บริษัทต้องรับหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยที่ผ่านการยกเลิกกลับไปเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 3. กรณียกเลิกโดยไม่ต้องการใช้สิทธิสั่งปล่อยในงวดนั้นอีก
  • บริษัทยื่นแบบฟอร์มแจ้งยกเลิกการใช้สิทธิ BOI
  • นำหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยที่ต้องการยกเลิกมายื่นที่สมาคม IC
  • สมาคม IC จะยกเลิกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อย หลังจากที่กรมศุลกากรยืนยันตอบกลับ
  • บริษัทต้องรับหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยที่ผ่านการยกเลิกกลับไปเก็บไว้เป็นหลักฐาน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor             
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987, 098-161-4988
Email : winyour2011@gmail.com    Website : boiadvisor.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น