หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 1. ศูนย์ประสานการบริการด้านการลงทุน (One Start One Stop Investment Center – OSOS)
        จัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วันที่ 8 กันยายน 2552 โดยอำนาจหน้าที่หลักของ OSOS คือ
  • ให้บริการรับคำขอ และส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาดำเนินการ รวมทั้งประสานงานติดตาม และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุน
  • ประสานงานแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจและการลงทุน
        ขอบเขตการให้บริการครอบคลุมตั้งแต่การให้คำปรึกษาและข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น การส่งเสริมการลงทุน การจดทะเบียนนิติบุคคล การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รวมถึงการรับคำขอรับการส่งเสริมฯ โดยอยู่ร่วมกับศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เพื่อให้สามารถให้บริการอย่างครบวงจร
 2. สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
        เป็นหน่วยงานที่ควบคุมให้สิทธิอนุญาตคนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาโดยถูกกฎหมาย ให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว หรือขอมีถิ่นที่อยู่ในประเทศ หรือในกรณีที่คนต่างด้าวเข้ามาประเทศไทยมีความประสงค์ที่จะเข้ามาทำงานต้องการเปลี่ยนประเภทวีซ่า
 3. กรมการจัดหางาน สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
        เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยพิจารณาการทำงานของคนต่างด้าวในการยื่นขอรับใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุใบอนุญาตทำงาน เปลี่ยนแปลงการทำงาน หรือเปลี่ยนแปลงสถานทำงาน ให้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตทำงาน
 4. หน่วยงานช่างฝีมือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
        เป็นหน่วยงานที่อนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน หรือกระทำการอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน และอนุญาตให้ผู้ได้รับส่งเสริมนำคนต่างด้าวที่เป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ในอุปการะ เข้ามาในราชอาณาจักร
 5. ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
        เป็นหน่วยงานอนุญาตให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม นำคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการ คู่สมรสและบุคคลที่อยู่ในอุปการะ เข้ามาในราชอาณาจักรได้
 6. กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
        เป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแลด้านการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวที่เข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ซึ่งต้องไม่ขัดต่ออาชีพที่สงวนให้สำหรับคนไทย
 7. สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ
        เป็นหน่วยงานที่ควบคุมในกรณีที่คนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย เป็นผู้ที่มาจากประเทศที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติตามที่กระทรวงการต่างประเทศกำหนด โดยจะดำเนินการตรวจสอบประวัติของคนต่างด้าวในสัญชาติที่เป็นประเทศสังคมนิยม
 8. สำนักงานตำรวจสันติบาล
        เป็นหน่วยงานที่ควบคุมคนต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย ที่อาจสงสัยว่าเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ หรือในกรณีที่คนต่างด้าวมีคดีความเกิดขึ้น
ที่มา : www.boi.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor

-----------------------------------------------------------------BOI-Advisor
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987, 098-161-4988
Email : winyour2011@gmail.com    
Website : boiadvisor.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น