วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรก

การใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล จะเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้ครั้งแรกจากการประกอบกิจการตามโครงการที่ได้รับส่งเสริม ซึ่งต้องไม่ก่อนวันที่ได้รับอนุม้ติให้การส่งเสริม
      BOI และกรมสรรพากรได้ทำความตกลงร่วมกันวางแนวทางการรับรู้รายได้ ตามหลักเกณฑ์สิทธิตามมาตรา 65 แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร แล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน เป็นวันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริม ซึ่งผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องเริ่มใช้สิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้ตั้งแต่วันที่เริ่มมีรายได้นั้น
      นอกจากนี้ BOI ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ ที่ นร.1301/2523 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2534 กำหนดว่า วันเริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริม ไม่ถือเป็นวันเดียวกับวันที่ผู้ได้รับส่งเสริมได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการบางส่วนหรือเปิดดำเนินการเต็มโครงการ เนื่องจากวันที่เปิดดำเนินการนั้น เป็นวันที่ BOI ได้ตรวจสอบแล้วเห็นว่า ผู้ได้รับส่งเสริมปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในบัตรส่งเสริมเท่านั้น
      นอกจากนี้ BOI และกรมสรรพากรได้มีแนวทางวินิจฉัยเกี่ยวกับวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการ ดังนี้
  1. การจำหน่ายสินค้าตัวอย่าง หรือสินค้าจากการทดลองการผลิตตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม ถือเป็นวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริม
  2. การจำหน่ายสินค้าตามโครงการที่ได้รับส่งเสริม ไม่ว่าจะได้รับชำระราคาแล้วหรือไม่ก็ตาม ถือเป็นวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับส่งเสริม
  3. การส่งออกสินค้าตามโครงการที่ได้รับส่งเสริมไปจำหน่ายต่างประเทศ ไม่ว่าจะได้รับเงินหรือได้รับชำระราคาแล้วหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าวันส่งออกเป็นวันที่ขายสินค้า และถือเป็นวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
  4. กรณีที่มีวันที่ซึ่งอาจถือเป็นวันเริ่มมีรายได้หลายวัน เช่น วันทำสัญญาซื้อขาย วันยื่นเรื่องผ่านพิธีการที่กรมศุลกากร วันที่ส่งของออกจากโรงงาน วันที่ในเอกสาร B/L หรือวันที่ได้รับเงินจากการส่งออก ให้ถือว่าวันรับรู้รายได้ของผู้ได้รับส่งเสริมจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ขายโอนความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่มีนัยสำคัญในการเป็นเจ้าของสินค้านั้น ให้แก่ผู้ซื้อหรือได้ส่งมอบสินค้าแล้ว
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor             
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987
Email : winyour2011@gmail.com    Website : boiadvisor.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น