บัญชีวัตถุดิบชื่อรอง (DESC)

ชื่อรอง คือชื่อวัตถุดิบซึ่งเป็นชื่อที่ตรงกับใบกำกับสินค้า ซึ่งหากผู้ได้รับส่งเสริมนำวัตถุดิบที่ตรงกับชื่อรองเข้ามา ก็จะอนุมัติให้สั่งปล่อยได้ แต่หากไม่ตรง จะต้องขอแก้ไขบัญชีเพื่อเพิ่มชื่อรองก่อน จึงจะสั่งปล่อยวัตถุดิบรายการนั้นๆ ได้
      เมื่อผู้ได้รับส่งเสริมได้รับอนุมัติบัญชีรายการวัตถุดิบ (ชื่อรอง) จาก BOI จะต้องนำข้อมูลที่ได้รับอนุมัติดังกล่าว มาบันทึกในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD, USB Flash Drive ฯลฯ) ตามรูปแบบไฟล์ excel ที่กำหนด โดยใช้ชื่อไฟล์ว่า birtdesc.xml
      จากนั้น ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวไปยื่นต่อสมาคมสโมสรนักลงทุน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกลงในระบบ RMTS 2011 เพื่อนำไปใช้ในการสั่งปล่อยวัตถุดิบต่อไป

ตัวอย่างการบันทึกบัญชีข้อมูลวัตถุดิบ (ชื่อรอง)
Proj_codeGrp_noGrp_descTariffApp_noApp_dateType
12345611000001LABEL ASSY3920.20.900908/00425317/04/2013A
12345611000001STICKER3920.20.900908/00425317/04/2013A
12345611000001BARCODE
0908/00425317/04/2013A
12345611000002IND3824.90.990908/00425317/04/2013A
12345611000006CAP4806.40.000908/00425317/04/2013A
12345611000008PCB
0908/00425317/04/2013A

ความหมายและข้อกำหนดของแต่ละฟีลด์
No.ชื่อฟีลด์ประเภทข้อมูลความยาวคำอธิบายและเงื่อนไข
1Proj_codeตัวอักษร8รหัสโครงการ (Project Code)
ไม่เป็นค่าว่าง และทุกบรรทัดต้องมีค่าเหมือนกัน
2Grp_noตัวอักษร6หมายเลขกลุ่มของวัตถุดิบ (Group Number)
ไม่เป็นค่าว่าง และไม่ซ้ำกัน
3Grp_descตัวอักษร512ชื่อวัตถุดิบ (ชื่อรอง)
ใช้สำหรับสั่งปล่อยวัตถุดิบ
ไม่เป็นค่าว่าง และไม่ซ้ำกัน เว้นแต่พิกัดศุลกากรต่างกัน
คีย์ได้บรรทัดละ 1 ชื่อ
ไม่สามารถแก้ไข โดยใช้ Type C ได้
การแก้ไข ต้องลบรายการเดิม และเพิ่มชื่อใหม่แทน
4Tariffตัวอักษร10รหัสพิกัดศุลกากร
เป็นค่าว่างได้
5App_noตัวอักษร11เลขที่หนังสือที่ได้รับอนุมัติจาก BOI
ไม่เป็นค่าว่าง
6App_dateตัวอักษร10วันที่ที่ได้รับอนุมัติจาก BOI
ไม่เป็นค่าว่าง
หากเป็นหนังสืออนุมัติเดียวกัน ต้องคีย์วันที่เหมือนกัน
7Typeตัวอักษร1ประเภทของการยื่นข้อมูล ซึ่งกำหนดรหัส ดังนี้
Aคือ การยื่นข้อมูลครั้งแรก หรือเพิ่มรายการใหม่
Cคือ การแก้ไขข้อมูลที่บันทึกอยู่เดิม
Dคือ การยกเลิกข้อมูลที่บันทึกอยู่เดิม

ข้อควรระวังในการบันทึกชื่อรอง
  1. ระบบ RMTS 2011 จะนำชื่อวัตถุดิบ (ชื่อหลัก) มาตั้งเป็นชื่อรองเริ่มต้นให้โดยอัตโนมัติ จึงไม่ต้องบันทึกชื่อนั้นอีก
  2. กรณีที่ยังไม่ทราบพิกัดศุลกากรของชื่อรอง จะยังไม่ต้องคีย์พิกัดก็ได้
  3. สามารถแก้ไขพิกัดศุลกากรได้ในภายหลัง โดยไม่ต้องขออนุญาตจาก BOI
  4. ชื่อรองที่มีพิกัดอยู่แล้วและต้องการเปลี่ยนแปลงใส่พิกัดใหม่ ให้ป้อนข้อมูลเดิม แล้วใส่ Type D และชื่อรองเดิมที่มีการเปลี่ยนพิกัดให้ป้อนชื่อรองเดิม และใส่พิกัดใหม่ ใส่ TYPE A
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor             
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987
Email : winyour2011@gmail.com    Website : boiadvisor.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น