บัญชีรายการวัตถุดิบและปริมาณสต๊อคสูงสุด (MML) ในระบบ RMTS 2011

ในการใช้บริการสิทธิประโยชน์ด้านวัตถุดิบ ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องนำข้อมูลที่ได้รับอนุมัติจาก BOI มาบันทึกลงในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (CD, USB Flash Drive ฯลฯ) ตามรูปแบบไฟล์ excel ที่กำหนด จากนั้นนำมายื่นที่สมาคมสโมสรนักลงทุน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และบันทึกข้อมูลดังกล่าวลงในฐานข้อมูลระบบ RMTS 2011
      บัญชีที่จะต้องบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และนำมายื่นต่อสมาคม มีทั้งสิ้น 3 บัญชี ดังนี้
 1. บัญชีรายการวัตถุดิบ (ชื่อหลัก) และปริมาณสต๊อคสูงสุด (MML : Material Master List)
  จะบันทึกในไฟล์ Birtmml.xls โดยแบ่งเป็น
  • สำหรับมาตรา 36 (1) แบบหมุนเวียน
  • สำหรับมาตรา 36 (1) แบบไม่หมุนเวียน
  • สำหรับมาตรา 36 (1) แบบหมุนเวียนและไม่หมุนเวียน ในบัญชีเดียวกัน
  • สำหรับมาตรา 36 (2) แบบหมุนเวียน
  • สำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาซ่อมแซมเพื่อนำกลับออกไป
 2. บัญชีรายการชื่อรอง (DESC : Description)
  จะบันทึกในไฟล์ Birtdesc.xls
 3. บัญชีรายการสูตรการผลิต (FRM : Formula)
  จะบันทึกในไฟล์ Birtfrm.xls

1. การบันทึกข้อมูลในไฟล์ Birtmml.xls
ตัวอย่างที่ 1 : การบันทึกข้อมูลสำหรับมาตรา 36 (1) แบบหมุนเวียน
Proj_
code
Grp_noGrp_descMax_
Stock
Max_
Import
UOMEss_matStart_qtyApp_noApp_dateType
12345611000001LABEL520,000.000C62N00908/00425317/04/2013A
12345611000002INDUCTOR600,000.000C62N00908/00425317/04/2013A
12345611000003UV GLUE5,100.000GRMN00908/00425317/04/2013A
12345611000004FILTER150,000.000MTRN00908/00425317/04/2013A
12345611000005FLY BACK TRANSFORMER95,880.000C62N00908/00425317/04/2013A
12345611000006CAPACITOR600,000.000C62N00908/00425317/04/2013A
12345611000007ELECTROLYTIC CAPACITOR530.000C62N00908/00425317/04/2013A
12345611000008PRINTED CIRCUIT BOARDS658,522.000C62N00908/00425317/04/2013A
12345611000009TRANSISTOR584,000.000C62N00908/00425317/04/2013A

ความหมายและข้อกำหนดของโครงสร้างข้อมูล
No.ชื่อฟีลด์ประเภทข้อมูลความยาวคำอธิบายและเงื่อนไข
1Proj_codeตัวอักษร8รหัสโครงการ (Project Code) ซึ่งกำหนด ดังนี้

● 6 หลักแรก

BOI จะกำหนดแยกตามบัตรส่งเสริม
● หลักที่ 7 กำหนดรหัส คือ
1 คือ มาตรา 36(1)
2 คือ มาตรา 36(2)
3 คือ มาตรา 30
● หลักที่ 8 กำหนดรหัส คือ
1 คือ สต๊อคหมุนเวียน
2 คือ สต๊อคไม่หมุนเวียน
3 คือ สต๊อคหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนในบัญชีเดียวกัน
ไม่เป็นค่าว่าง และทุกบรรทัดต้องมีรหัสโครงการเหมือนกัน
2Grp_noตัวอักษร6หมายเลขกลุ่มของวัตถุดิบ (Group Number)
ไม่เป็นค่าว่าง และไม่ซ้ำกัน
ผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาซ่อมเพื่อส่งกลับออกไป ให้ขึ้นต้นด้วยอักษร R
3Grp_descตัวอักษร512ชื่อวัตถุดิบ (ชื่อหลัก)
ไม่เป็นค่าว่าง
บันทึกได้เพียง 1 ชื่อเท่านั้น
ชื่อที่เหลือให้บันทึกในบัญชีชื่อวัตถุดิบ (ชื่อรอง) ในไฟล์ Birtdesc.xls
4MaxStockตัวเลข14 หลัก และ
2 ทศนิยม
ปริมาณสต๊อคสูงสุดแบบหมุนเวียน
ไม่เป็นค่าว่าง กรณีเป็น Type A
ต้องเป็นค่าว่าง หากคีย์ค่า MaxImport มากกว่า 0
5MaxImportตัวเลข14 หลัก และ
2 ทศนิยม
ปริมาณสต๊อคสูงสุดแบบไม่หมุนเวียน ที่ได้รับอนุมัติจาก BOI
ไม่เป็นค่าว่าง กรณีเป็น Type A
ต้องเป็นค่าว่าง หากคีย์ค่า MaxStock มากกว่า 0
6UOMตัวอักษร3หน่วยของวัตถุดิบที่นำเข้า (Unit of Material)
ไม่เป็นค่าว่าง
ต้องเป็นหน่วยในฐานข้อมูลรหัสสถิติของกรมศุลกากร
7Ess_matตัวอักษร1กำหนดรหัส ดังนี้
Y คือ วัสดุจำเป็น
N คือ วัตถุดิบ
8Start_qtyตัวเลข14 หลัก และ
2 ทศนิยม
ค่าเริ่มต้นของวัตถุดิบ โดยยกยอดคงเหลือมาจากที่เคยสั่งปล่อยไว้แล้วและยังตัดบัญชีไม่หมด
ไม่เป็นค่าว่าง หากเป็น Type A
9App_noตัวอักษร11เลขที่หนังสือที่ได้รับอนุมัติจาก BOI
ไม่เป็นค่าว่าง
10App_dateตัวอักษร10วันที่ที่ได้รับอนุมัติจาก BOI
ไม่เป็นค่าว่าง
หากเป็นหนังสืออนุมัติเดียวกัน ต้องคีย์วันที่เหมือนกัน
11Typeตัวอักษร1ประเภทของการยื่นข้อมูล ซึ่งกำหนดรหัส ดังนี้
Aคือ การยื่นข้อมูลครั้งแรก หรือยื่นข้อมูลวัตถุดิบรายการใหม่
Cคือ การแก้ไขข้อมูลเดิมที่บันทึกไว้แล้ว
Dคือ การยกเลิกข้อมูลเดิมที่บันทึกไว้แล้ว

ตัวอย่างที่ 2 : การบันทึกข้อมูลสำหรับมาตรา 36 (1) แบบไม่หมุนเวียน
Proj_
code
Grp_noGrp_descMax_
Stock
Max_
Import
UOMEss_matStart_qtyApp_noApp_dateType
12345612000001LABEL0520,000.00C62N00908/00425919/04/2013A
12345612000002INDUCTOR0600,000.00C62N00908/00425919/04/2013A
12345612000003UV GLUE05,100.00GRMN00908/00425919/04/2013A
12345612000004FILTER0150,000.00MTRN00908/00425919/04/2013A
12345612000005FLY BACK TRANSFORMER095,880.00C62N00908/00425919/04/2013A
12345612000006CAPACITOR0600,000.00C62N00908/00425919/04/2013A
12345612000007ELECTROLYTIC CAPACITOR0530.00C62N00908/00425919/04/2013A
12345612000008PRINTED CIRCUIT BOARDS0658,522.00C62N00908/00425919/04/2013A
12345612000009TRANSISTOR0584,000.00C62N00908/00425919/04/2013A

ตัวอย่างที่ 3 : การบันทึกข้อมูลสำหรับมาตรา 36 (1) แบบหมุนเวียนและไม่หมุนเวียนในบัญชีเดียวกัน
Proj_
code
Grp_noGrp_descMax_
Stock
Max_
Import
UOMEss_matStart_qtyApp_noApp_dateType
12345613000001LABEL520,000.000C62N00908/00489520/04/2013A
12345613000002INDUCTOR600,000.000C62N00908/00489520/04/2013A
12345613000003UV GLUE5,100.000GRMN00908/00489520/04/2013A
12345613000004FILTER150,000.000MTRN00908/00489520/04/2013A
12345613000005FLY BACK TRANSFORMER95,880.000C62N00908/00489520/04/2013A
12345613000006CAPACITOR600,000.000C62N00908/00489520/04/2013A
12345613000007ELECTROLYTIC CAPACITOR530.000C62N00908/00489520/04/2013A
12345613000008PRINTED CIRCUIT BOARDS0658,522.00C62N00908/00489520/04/2013A
12345613000009TRANSISTOR0584,000.00C62N00908/00489520/04/2013A

ตัวอย่างที่ 4 : การบันทึกข้อมูลสำหรับมาตรา 36 (2) แบบหมุนเวียน
Proj_
code
Grp_noGrp_descMax_
Stock
Max_
Import
UOMEss_matStart_qtyApp_noApp_dateType
12345621000001SAMPLE PCB SUB ASSY500.000C62N00908/00428919/06/2013A

ตัวอย่างที่ 5 : การบันทึกสำหรับผลิตภัณฑ์ที่นำเข้ามาซ่อมแซมเพื่อส่งกลับออกไป ตามมาตรา 36 (1) แบบหมุนเวียน
Proj_
code
Grp_noGrp_descMax_
Stock
Max_
Import
UOMEss_matStart_qtyApp_noApp_dateType
12345611R00001PCB SUB ASSY3,000.000C62N00908/00455330/06/2013A


2. การแก้ไขข้อมูลในไฟล์ Birtmml.xls
ตัวอย่างที่ 6 :การแก้ไขวัตถุดิบ (ชื่อหลัก) รายการที่ 000001 จากเดิม LABEL เป็น BARCODE
แก้ไขปริมาณสูงสุดของรายการที่ 000002 จากเดิม 600,000 เป็น 800,000
และการแก้ไขรายการที่ 000003 จากเดิมวัตถุดิบ เป็นวัสดุจำเป็น
Proj_
code
Grp_noGrp_descMax_
Stock
Max_
Import
UOMEss_matStart_qtyApp_noApp_dateType
12345611000001BARCODE
0C62N00908/00489520/04/2013C
12345611000002
800,000.000C62N00908/00499910/05/2013C
12345611000003UV GLUE5,100.000GRMY00908/00499910/05/2013C
ข้อควรระวังในการคีย์ข้อมูลแก้ไข
 1. กรณีที่แก้ไขเฉพาะชื่อวัตถุดิบ (ชื่อหลัก) ให้เว้นช่อง Max_Stock เป็นค่าว่าง
 2. กรณีที่แก้ไขเฉพาะปริมาณอนุมัติสูงสุด ให้เว้นช่อง Grp_desc เป็นค่าว่าง
 3. กรณีที่แก้ไขทั้งชื่อหลักและปริมาณอนุมัติสูงสุด ให้คีย์ทั้ง Grp_desc และ Max_Stock
 4. กรณียื่นงานแก้ไขพร้อมกันหลายไฟล์ ให้บันทึกชื่อไฟล์เป็น Birtmml_1.xls , Birtmml_2.xls , ... ตามลำดับ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor             
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987
Email : winyour2011@gmail.com    Website : boiadvisor.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น