ระบบงาน

        โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะได้รับอนุญาตให้นำช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าว ตลอดจนคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ในอุปการะของช่างฝีมือและผู้ชำนาญการดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรได้ โดยช่างฝีมือและผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวดังกล่าว จะได้รับอนุญาตให้ทำงานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
      การอนุญาตให้ช่างฝีมือและผู้ชำนาญการต่างด้าวเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น
      ดังนั้น ในการใช้สิทธิประโยชน์การนำเข้าช่างฝีมือต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร คณะกรรมการจึงจะกำหนดตำแหน่งหน้าที่การงานของคนต่างด้าว ตลอดจนจำนวน และระยะเวลาที่จะอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละโครงการเป็นกรณีๆ ไป
      การนำช่างฝีมือและผู้ชำนาญการต่างด้าวทำงานเข้ามาทำงานในราชอาณาจักร มีขั้นตอนดังนี้
 1. การขอวีซ่าเข้าประเทศไทย
        ช่างฝีมือที่จะเดินทางมาปฏิบัติงานในประเทศไทย จะต้องเดินทางเข้าประเทศโดยใช้วีซ่า Non-B โดยมีข้อควรรู้ดังนี้
  • จะต้องขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่ตนมีถิ่นพำนัก ก่อนจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
  • ช่างฝีมือจะต้องเดินทางเข้ามาโดยใช้วีซ่า Non-B ส่วนครอบครัวช่างฝีมือ จะต้องเดินทางเข้ามาด้วยวีซ่า Non-O
  • กรณีที่เดินทางเข้ามาโดย Tourist Visa (TR60) หรือ Transit Visa (TS30) จะต้องทำหนังสือถึง BOI เพื่อให้ออกหนังสือขอเปลี่ยนวีซ่าเป็น Non-B หรือ Non-O
  • กรณีเดินทางเข้ามาโดยประทับตรา ผ 30 หรือ ผผ 90 จะต้องเดินทางออกนอกประเทศ เพื่อยื่นขอวีซ่า Non-B, Non-O หรือ TR, TS จากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ โดยสามารถขอหนังสือขอความร่วมมือจาก BOI เพื่อประกอบการยื่นขอประทับตราวีซ่าด้วยก็ได้
  • กรณีประเทศที่ช่างต่างชาติมีถิ่นพำนัก ไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย สามารถขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในประเทศอื่นที่มีพื้นที่ดูแลครอบคลุมประเทศที่ช่างต่างชาติมีถิ่นพำนัก
 2. การขออนุมัติตำแหน่ง
        คือ ขั้นตอนการขออนุมัติอัตราตำแหน่งช่างฝีมือและผู้ชำนาญการต่างด้าว ที่จำเป็นต้องนำเข้าในราชอาณาจักรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการที่ได้รับการส่งเสริม โดยผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องชี้แจงขอบเขตความรับผิดชอบ จำนวน ระยะเวลา และความจำเป็นของแต่ละตำแหน่งต่อ BOI โดยละเอียด
 3. การขอบรรจุตัวบุคคล
        เมื่อได้รับอนุมัติตำแหน่งแล้ว ผู้ได้รับส่งเสริมสามารถยื่นคำร้องต่อ BOI เพื่อขอบรรจุช่างฝีมือต่างด้าวในแต่ละตำแหน่ง โดยช่างฝีมือต่างด้าวผู้นั้นจะต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ทำงานที่สอดคล้องกับตำแหน่งที่ได้รับอนุมัตินั้น ๆ
        ในกรณีที่ช่างฝีมือต่างด้าวครบวาระการปฏิบัติงาน โดยมีช่างฝีมือคนใหม่เดินทางเข้ามาปฏิบัติงานต่อ ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องยื่นเรื่องแจ้งการพ้นจากตำแหน่งของช่างฝีมือคนเดิม และยื่นขอบรรจุช่างฝีมือต่างด้าวคนใหม่ในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติอยู่เดิมได้
 4. การขออนุญาตอยู่ต่อไปในราชอาณาจักร (ต่อวีซ่า)
        เมื่อได้รับอนุมัติให้บรรจุช่างฝีมือในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติจาก BOI แล้ว ช่างฝีมือสามารถยื่นต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เพื่อขอขยายเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรตามระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจาก BOI
 5. การขอใบอนุญาตทำงาน
        เมื่อได้รับอนุมัติให้บรรจุช่างฝีมือในตำแหน่งที่ได้รับอนุมัติจาก BOI แล้ว ช่างฝีมือสามารถยื่นเรื่องต่อกรมการจัดหางาน หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัด เพื่อขอใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติจาก BOI ได้
ที่มา : www.boi.go.th
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor

-----------------------------------------------------------------BOI-Advisor
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987, 098-161-4988
Email : winyour2011@gmail.com    
Website : boiadvisor.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น