สิทธิประโยชน์ทางภาษี

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน อาจได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคล อาทิ เช่น
-ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไม่เกิน 8 ปี
-ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 5 ปี
-ยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผล
-ให้นำผลขาดทุนไปหักจากกำไรสุทธิหลักจากสิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
-การให้หักค่าสาธารณูปโภคในอัตรา 2 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง
-การให้หักค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในอัตรา 125% ของค่าใช้จ่ายจริง
      ในการใช้สิทธิประโยชน์ภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องแยกทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายของแต่ละโครงการ ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่รับส่งเสริมก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการคำนวณรายได้และกำไรสุทธิของแต่ละโครงการที่จะใช้สิทธิประโยชน์ให้มีความถูกต้องชัดเจน
      หากผู้ได้รับส่งเสริมไม่แยกลงบัญชีของแต่ละโครงการ จะไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้
โครงการที่ได้รับส่งเสริมหลังจาก ปี พ.ศ. 2543 จะมีเงื่อนไขกำหนดให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นมูลค่าสูงสุดไม่เกินขนาดการลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน
      แต่หากเป็นโครงการที่มีประโยชน์และสำคัญต่อประเทศ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้โดยไม่กำหนดวงเงินการยกเว้นภาษี
ในการใช้สิทธิประโยชน์การยกเว้น/ลดหย่อนภาษีเงินได้ ผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
      กรณีที่ผู้ได้รับส่งเสริมปฏิบัติผิดเงื่อนไข คณะกรรมการสามารถเพิกถอนสิทธิประโยชน์ย้อนหลัง และผู้ได้รับส่งเสริมจะต้องชำระภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้น พร้อมเงินเพิ่ม เบี้ยปรับ ตามที่กฎหมายกำหนด
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor             
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987, 098-161-4988
Email : winyour2011@gmail.com    Website : boiadvisor.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น