สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน


สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร
ยกเว้น/ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร  (มาตรา 28/29)
ลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็น  (มาตรา 30)
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินปันผล  (มาตรา 31 และ 34)
ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 50  (มาตรา 35 (1) )
ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา เป็นสองเท่า  (มาตรา 35 (2) )
ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นร้อยละ 25  (มาตรา 35 (3) )
ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบหรือวัสดุจำเป็นสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก  (มาตรา 36)

สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
อนุญาตให้นำคนต่างด้าวเข้ามาเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุน  (มาตรา 24)
อนุญาตให้นำช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  (มาตรา 25 และ 26)
อนุญาตให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน  (มาตรา 27)
อนุญาตให้ส่งออกซึ่งเงินตราต่างประเทศ  (มาตรา 37)

หลักประกัน
รัฐจะไม่โอนกิจการของผู้ที่ได้รับการส่งเสริมมาเป็นของรัฐ  (มาตรา 43)
รัฐจะไม่ประกอบกิจการขึ้นใหม่แข่งขัน  (มาตรา 44)
รัฐจะไม่ผูกขาดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกันกับผู้ที่ได้รับการส่งเสริม  (มาตรา 45)
รัฐจะไม่ควบคุมราคาผลิตภัณฑ์ของผู้ที่ได้รับการส่งเสริม  (มาตรา 46)
รัฐจะอนุญาตให้ส่งออกเสมอไป  (มาตรา 47)
รัฐจะไม่อนุญาตให้ส่วนราชการ องค์การของรัฐบาล หรือรัฐวิสาหกิจ นำผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับที่ได้รับการส่งเสริมเข้ามาโดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้า  (มาตรา 48)

การคุ้มครอง (พิจารณาตามความเหมาะสม)
การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมพิเศษขาเข้าสำหรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับที่ผลิตได้ในประเทศแต่ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคารวมค่าประกันภัย และค่าขนส่ง โดยใช้บังคับไม่เกินคราวละ 1 ปี (มาตรา 49)
ในกรณีที่เห็นว่ามาตรา 49 ไม่เพียงพอสำหรับการให้ความคุ้มครอง อาจเพิ่มมาตรการ ห้ามการนำเข้าผลิตภัณฑ์ชนิดเดียวกับที่ผลิตได้ในประเทศ  (มาตรา 50)
ประธานกรรมการมีอำนาจสั่งช่วยเหลือ หากผู้ได้รับการส่งเสริมประสบปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินกิจการ (มาตรา 51)
ประธานกรรมการมีอำนาจสั่งแก้ไขกรณีที่โครงสร้างอัตรา หรือวิธีการจัดเก็บภาษีอากร ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียม เป็นอุปสรรคต่อกิจการของผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา 52)

ป้ายกำกับ : BOI-Advisor

-------------------------------------------------------------------------Boi -Advisor                                                                                                                                                                                                                                                
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 098-161-4988


คุณเอกราช      มือถือ 093-652-5271


Email : winyour2011@gmail.com    Website : boiadvisor.blogspot.com