การขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร

การขออนุญาตนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างชาติเข้ามาในราชอาณาจักร
เอกสารมาตรา 24
 1. แนวทางการใช้สิทธิประโยชน์นำเข้าช่างฝีมือ/ ผู้ชำนาญการต่างชาติ ตามมาตรา 24
 2. ใบตรวจเอกสารของงานช่างฝีมือฯ มาตรา 24 (ภาษาไทย)
 3. ใบตรวจเอกสารของงานช่างฝีมือฯ มาตรา 24 (ภาษาอังกฤษ)
 4. แบบ กกท. 02 และ 03
เอกสารมาตรา 25
 1. เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นเพื่อประกอบการพิจารณาตามมาตรา 25
 2. ขั้นตอนการยื่นเรื่องขอนำช่างฝีมือผู้ชำนาญการต่างชาติเข้ามาปฏิบัติงานตามมาตรา 25
 3. ใบตรวจเอกสารของงานช่างฝีมือฯ มาตรา 25 (ภาษาไทย)
 4. ใบตรวจเอกสารของงานช่างฝีมือฯ มาตรา 25 (ภาษาอังกฤษ)
 5. แบบคำขออนุญาตนำเข้า / ขยายเวลาการอยู่ปฏิบัติงานของช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการต่างด้าว
 6. แบบ กกท. 41
 7. ตัวอย่างโครงสร้างบริษัท (Organization Chart)
 8. แบบฟอร์ม BOI DATA
 9. แบบฟอร์มแจ้งช่างฝีมือฯ พ้นตำแหน่ง
 10. การขออนุญาตเข้ามาทำงานชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน
 11. การขอใช้ช่องทางพิเศษ (Fast Track Lane)
 12. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ
การขออนุญาตเพื่ออยู่ต่อไปในราชอาณาจักร
 1. คำขออนุญาตเพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต่อไป (แบบ ตม.7)
 2. เอกสารการยื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักร
 3. การรับทราบเงื่อนไขการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักร
 4. คำขออนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก (แบบ ตม.8)
การขอใบอนุญาตทำงานและขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน
 1. แบบฟอร์มการยื่นขอใบอนุญาตทำงานและขยายระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน

ป้ายกำกับ : BOI-Advisor 094-478-3987