การอนุมัติตำแหน่งช่างฝีมือต่างด้าว

การพิจารณาอนุมัติตำแหน่งของคนต่างด้าว จะพิจารณาจากภาพรวมของโครงการที่ได้รับการส่งเสริม เช่น ประเภทกิจการ ขนาดกิจการ กรรมวิธีการผลิต ระดับเทคโนโลยี เวลาทำงาน และมูลค่าส่งออก เป็นต้น
      ระยะเวลาการอนุมัติตำแหน่งในครั้งแรก จะอนุมัติให้เป็นเวลา 2 ปี ยกเว้น กิจการซอฟต์แวร์ และกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (TISO) จะอนุมัติให้เป็นเวลา 1 ปี โดยจะกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดให้พร้อมกันทั้งบริษัท

เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติแต่ละตำแหน่ง
 1. ตำแหน่ง PRESIDENT, CHAIRMAN, CEO หรือผู้บริหารระดับสูงด้าน FINANCE, ADMINISTRATIVE, GENERAL AFFAIR จะพิจารณาอนุมัติให้ในกรณีที่มีหุ้นต่างด้าวเกินกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน หรือมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท
 2. ตำแหน่ง ASSISTANT ของผู้บริหารระดับสูงและด้านโรงงาน อาจพิจารณาอนุมัติให้ในกรณีที่มีหุ้นต่างชาติเกินกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน และมีเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท และลักษณะงานมีความจำเป็น เช่น มีผลิตภัณฑ์หลายชนิด หรือมีที่ตั้งโรงงานหลายแห่ง เป็นต้น
 3. กรณีที่ได้รับอนุมัติตำแหน่ง MANAGING DIRECTOR ไปแล้ว อาจไม่อนุมัติตำแหน่ง GENERAL MANAGER ให้อีก เว้นแต่กรณีที่มีหุ้นต่างชาติมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน และมีเงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท
 4. ตำแหน่ง DIRECTOR จะต้องระบุว่าเป็น DIRECTOR ในด้านใดด้วย เช่น MARKETING DIRECTOR, FINANCIAL DIRECTOR เป็นต้น
 5. ตำแหน่งด้าน MARKETING, EXPORT หรือ SALES จะพิจารณาให้ได้เพียง 1 ตำแหน่ง กรณีที่เป็นกิจการผลิตเพื่อการส่งออก และหากบริษัทมีตลาดส่งออกแบ่งตาม ZONE เช่น EUROPE, ASIA PACIFIC, AMERICA อาจพิจารณาให้มากกว่า 1 ตำแหน่งก็ได้
 6. ตำแหน่งด้านตรวจสอบคุณภาพและควบคุมคุณภาพในสายการผลิต อาจอนุมัติให้ 1 ตำแหน่ง แต่หากบริษัทมีผลิตภัณฑ์หลายชนิด และหลายสายการผลิต อาจพิจารณาอนุมัติให้ตามความจำเป็นเป็นกรณีไป
 7. กิจการในหมวด 7 และกิจการซอฟต์แวร์ จะพิจารณาอนุมัติตำแหน่งตามขอบข่ายธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม และตามความจำเป็นของกิจการเป็นกรณี ๆ ไป

ระยะเวลาที่อนุมัติให้ช่างฝีมือต่างด้าวปฏิบัติงาน
การพิจารณาระยะเวลาปฏิบัติงานของช่างฝีมือต่างด้าว กำหนดแนวทางไว้ดังนี้
 1. การอนุมัติตำแหน่งครั้งแรก
  • จะอนุมัติให้เป็นเวลา 2 ปี โดยจะกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดให้พร้อมกันทั้งบริษัท ยกเว้นกิจการซอฟต์แวร์ และกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (TISO) จะอนุมัติให้เป็นเวลา 1 ปี
 2. การขยายเวลาอนุมัติตำแหน่ง
  • กรณีเป็นบริษัทที่มีหุ้นต่างชาติ จะขยายระยะเวลาการอยู่ในประเทศแก่ผู้บริหารเพื่อดูแลกิจการ
  • จะอนุมัติให้ขยายได้คราวละ 2 ปี ยกเว้นกิจการซอฟต์แวร์ และกิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (TISO) จะให้ขยายเวลาคราวละ 1 ปี
ตัวอย่างตำแหน่งที่อยู่ในข่ายที่จะขออนุมัติได้
 1. ผู้บริหารระดับสูง เช่น
  • President
  • Managing Director
  • General Manager
  • Director ในสายงานต่างๆ (ระบุ)
 2. ผู้บริหารระดับกลาง เช่น
  • Factory Manager
  • Production Manager
  • Quality Control Manager
  • Chief Financial Officer
 3. ช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการ เช่น
  • Production Engineer
  • Production Technician
  • อื่นๆ

ตัวอย่างเหตุผลในการขออนุมัติตำแหน่ง
 • เริ่มดำเนินกิจการ
 • ที่ตั้งโรงงานอยู่หลายจังหวัด
 • มีหลายโรงงานอยู่ที่เดียวกัน
 • การผลิตมีหลายกะ (Shifts)
 • ปรับปรุงเทคนิคการผลิต
 • ปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้
 • ใช้วัตถุดิบใหม่
 • มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์
 • เพิ่มการลงทุนเพื่อขยายกิจการ
 • นำเข้าเครื่องจักรใหม่
 • ขยายกำลังผลิต
 • มีปัญหาด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์
 • ควบคุมดูแลด้านคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพหรือมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
 • มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ จากต่างประเทศ
 • เชื่อมโยงระบบเครือข่ายการบริหารจัดการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับบริษัทแม่
 • นำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้เพื่อพัฒนาการผลิต
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้สามารถแข่งขันได้
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะ
 • เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นสำหรับกลุ่มบริษัทโดยเฉพาะ
 • เป็นการลงทุนของคนต่างด้าวเป็นส่วนใหญ่หรือทั้งหมด
 • ได้รับมอบหมายจากบริษัทแม่ในต่างประเทศให้เข้ามาบริหารจัดการ
 • ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการเพื่อพัฒนาธุรกิจ
 • วางนโยบายและกำหนดทิศทางการลงทุน
 • ควบคุมการบริหารงานภายในบริษัท
 • วางระบบการดำเนินกิจการ
 • บริหารการเงินการลงทุน
 • ปรับเปลี่ยนการบริหารงานในองค์กร
 • เหตุผลอื่นที่จำเป็นพื่อให้สามารถดำเนินการตามโครงการ/ขอบข่ายธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม
ที่มา : www.boi.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor

-----------------------------------------------------------------BOI-Advisor
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987
Email : winyour2011@gmail.com    
Website : boiadvisor.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น