การโยกย้ายสถานประกอบการ

เพื่อสนับสนุนการกระจายอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาค คณะกรรมการจึงออกประกาศให้โครงการที่ตั้งสถานประกอบการในเขต 1 หรือเขต 2 ไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมการลงทุนอยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม สามารถยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรได้ ในกรณีที่โยกย้ายสถานประกอบการไปสู่ภูมิภาค ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
 1. กิจการที่จะย้ายสถานประกอบการ จะต้องเป็นกิจการที่คณะกรรมการประกาศให้การส่งเสริมการลงทุน และจะต้องมีขนาดการลงทุน (โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท
 2. จะต้องยื่นคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนเพื่อโยกย้ายสถานประกอบการตามหลักเกณฑ์ที่ BOI กำหนด
 3. กรณีที่โรงงานเดิมตั้งอยู่ในเขต 1 จะต้องย้ายสถานประกอบการไปยังนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในเขต 2 หรือเขต 3
 4. กรณีที่โรงงานเดิมตั้งอยู่ในเขต 2 จะต้องย้ายสถานประกอบการไปยังนิคมอุตสาหกรรมหรือเขตอุตสาหกรรมในเขต 3
 5. จะต้องปิดกิจการในที่ตั้งเดิม และพร้อมที่จะเปิดดำเนินการในที่ตั้งใหม่ภายใน 2 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม
 6. จะได้รับสิทธิและประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ดังนี้
  • ม.25,26 ให้ช่างฝีมือและผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวทำงาน
  • ม.27 ให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดิน
  • ม.37 ให้นำหรือส่งเงินตราออกต่างประเทศ
 7. จะได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร ดังนี้
  1) กรณียื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  • กรณีย้ายไปในนิคม/เขตอุตสาหกรรมในเขต 2 (ยกเว้นนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคม/เขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง)
   • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 7 ปี
  • กรณีย้ายไปในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคม/เขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง และนิคม/เขตอุตสาหกรรมในเขต 3
   • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
   • ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ของอัตราปกติ 5 ปี
   • ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา 2 เท่า 10 ปี
   • ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจากกำไรสุทธิ 25% ของเงินลงทุนในกิจการที่ได้รับส่งเสริม 10 ปี นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

  2) กรณียื่นคำขอหลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2557
  • กรณีย้ายไปในนิคม/เขตอุตสาหกรรมในเขต 2 (รวมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคม/เขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง)
   • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 ปี
  • กรณีย้ายไปในนิคม/เขตอุตสาหกรรมในเขต 3 (36 จังหวัด)
   • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
   • ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ของอัตราปกติ 5 ปี
   • ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา 2 เท่า 10 ปี
  • กรณีย้ายไปในนิคม/เขตอุตสาหกรรมในเขต 3 (22 จังหวัด)
   • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี
   • ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล 50% ของอัตราปกติ 5 ปี
   • ให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า ค่าประปา 2 เท่า 10 ปี
   • ให้หักค่าติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจากกำไรสุทธิ 25% ของเงินลงทุนในกิจการที่ได้รับส่งเสริม 10 ปี นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
 8. จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามขนาดการลงทุน (โดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียนและไม่รวมค่าเครื่องจักรหรือทรัพย์สินที่โยกย้ายจากสถานประกอบการเดิม)
        แต่ทั้งนี้ หากกิจการนั้นกำหนดไว้ในประเภทกิจการที่ให้การส่งเสริมการลงทุนว่าจะไม่ให้ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ก็จะไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลด้วย
 9. การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จะนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการในที่ตั้งแห่งใหม่
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor             
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987, 098-161-4988
Email : winyour2011@gmail.com    Website : boiadvisor.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น