หลักเกณฑ์การให้สิทธิและประโยชน์

โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน อาจได้รับสิทธิและประโยชน์ต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ดังนี้
 1. สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร ได้แก่
  - มาตรา 25      ให้นำช่างฝีมือต่างด้าว คู่สมรส และบุคคลที่อยู่ในอุปการะเข้ามาในราชอาณาจักร
  - มาตรา 26ให้ช่างฝีมือและผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวทำงานได้
  - มาตรา 27ให้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
  - มาตรา 37ให้บุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่นอกราชอาณาจักรนำหรือส่งเงินออกไปต่างประเทศได้
 2. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร ได้แก่
  - มาตรา 28ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร
  - มาตรา 29ลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักรกึ่งหนึ่ง
  - มาตรา 30ลดหย่อนอากรขาเข้าวัตถุดิบไม่เกิน 90% ของอัตราปกติเพื่อการผลิตจำหน่ายในประเทศ
  - มาตรา 31ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
  - มาตรา 34ยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผล
  - มาตรา 35(1)ลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรา 50%
  - มาตรา 35(2) ให้หักค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และค่าขนส่งในอัตรา 2 เท่า
  - มาตรา 35(3) ให้หักค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในอัตรา 25% นอกเหนือจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ
  - มาตรา 36(1)ยกเว้นอากรขาเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตเพื่อการส่งออก
  - มาตรา 36(2)ยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อส่งกลับออกไปต่างประเทศ

   แนวทางการให้สิทธิและประโยชน์
         การให้สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร และสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร กำหนดแนวทางไว้ดังนี้
   1. สิทธิประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับภาษีอากร
    • ให้ได้รับเท่าเทียมกันทุกเขตที่ตั้ง และทุกประเภทอุตสาหกรรม
    • ให้ได้รับตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริม
   2. สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร
          มีแนวทางการให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากร 3 แนวทางดังนี้

    2.1ให้ตามเขตที่ตั้งโรงงาน ดังนี้
    • ให้โครงการในเขต 1 ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรน้อยที่สุด และให้โครงการในเขต 3 (23 จังหวัด) ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรมากที่สุด
    • ให้โครงการที่ตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม หรือเขตอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม ได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรมากกว่าโครงการที่ตั้งอยู่นอกนิคมหรือเขตอุตสาหกรรม
    สิทธิประโยชน์ในเขต 1

    ภาษีเงินได้เครื่องจักรวัตถุดิบอื่นๆ
    นอกนิคมxลดหย่อน 50%1 ปี-
    ในนิคม3 ปี-

    สิทธิประโยชน์ในเขต 2

    ภาษีเงินได้เครื่องจักรวัตถุดิบอื่นๆ
    นอกนิคม3 ปีลดหย่อน 50%1 ปี-
    ในนิคม5 ปี-

    สิทธิประโยชน์ในเขต 3 (36 จังหวัด)

    ภาษีเงินได้เครื่องจักรวัตถุดิบอื่นๆ
    นอกนิคม8 ปียกเว้น5 ปีม. 35(2)
    ในนิคม8 ปี +
    ลดหย่อน 50% 5 ปี
    ม. 35(3)

    สิทธิประโยชน์ในเขต 3 (23 จังหวัด)

    ภาษีเงินได้เครื่องจักรวัตถุดิบอื่นๆ
    นอกนิคม8 ปี +
    ลดหย่อน 50% 5 ปี
    ยกเว้น5 ปีม. 35(2)
    ม. 35(3)
    ในนิคม

    ข้อยกเว้น (1)
    โครงการในนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในเขต 2 (ยกเว้นนิคมอุตสาหรรมแหลมฉบัง และจังหวัดระยอง) ที่ยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
    ภาษีเงินได้เครื่องจักรวัตถุดิบอื่นๆ
    7 ปียกเว้น1 ปี-

    ข้อยกเว้น (2)
    โครงการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง นิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง และนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในเขต 3 ที่ยื่นคำขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2557
    ภาษีเงินได้เครื่องจักรวัตถุดิบอื่นๆ
    8 ปี +
    ลดหย่อน 50% 5 ปี
    ยกเว้น5 ปีม.30 (75%) 5 ปี
    ม. 35(2)
    ม. 35(3)
    หมายเหตุ : โครงการในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง และนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง จะไม่ได้รับสิทธิตามมาตรา 30
    2.2ให้ตามประเภทอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะ เช่น
    1. กิจการที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษ ได้แก่
     • กิจการเกษตรกรรมและผลิตผลจากการเกษตร
     • กิจการที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาเทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษย์
      • กิจการวิจัยและพัฒนา
      • กิจการบริการทดสอบวิทยาศาสตร์
      • กิจการบริการสอบเทียบมาตรฐาน
      • กิจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
     • กิจการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการพื้นฐาน
      • กิจการสาธารณูปโภคและบริการพื้นฐาน
      • กิจการขนส่งมวลชนและสินค้าขนาดใหญ่
     • กิจการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและรักษาสิ่งแวดล้อม
      • กิจการนิคมอุตสาหกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
      • กิจการบริการบำบัดน้ำเสีย กำจัดหรือขนถ่ายขยะ กากอุตสาหกรรม หรือสารเคมีที่เป็นพิษ
     • อุตสาหกรรมเป้าหมาย
      • การผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อเฉพาะที่ใช้เตาหลอมแบบ Induction Furnace
      • การผลิตชิ้นส่วนเหล็กทุบ
      • การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์ ได้แก่
       • การผลิตแม่พิมพ์และชิ้นส่วน
       • การผลิตอุปกรณ์จัดยึด
       • การผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรม
       • การผลิตอุปกรณ์หรือวัสดุสำหรับงานตัด กัด กลึง เซาะ ไส เจียร ขัด และทำเกลียว ที่ใช้กับเครื่องจักรที่มีความเที่ยงตรงสูง
      • การผลิตชิ้นส่วนผงโลหะอัดขึ้นรูป
      • การผลิตหรือซ่อมอากาศยาน รวมทั้งชิ้นส่วนอุปกรณ์อากาศยาน
      • การผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะ ได้แก่
       • การผลิตระบบเบรค ABS
       • การผลิต Substrate สำหรับ Catalytic Converter
       • การผลิต Electronic Fuel Injection System
      • การชุบแข็ง
      • การผลิตสารหรือแผ่นสำหรับไมโครอิเล็กทรอนิกส์
      • กิจการออกแบบทางอิเล็กทรอนิกส์
      • กิจการซอฟต์แวร์
      • กิจการเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์
      • กิจการศูนย์กระจายสินค้าระหว่างประเทศด้วยระบบที่ทันสมัย
    2. กิจการผลิตเหล็กแผ่นเคลือบ
    3. กิจการตัดและแปรรูปโลหะแผ่น (Coil Center)
    4. กิจการฟอกย้อมและแต่งสำเร็จ
    5. กิจการประกอบรถยนต์
    6. กิจการชุบเคลือบผิวด้วยโลหะ หรือ Anodize (Surface Treatment)
    7. กิจการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน
    8. กิจการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
    9. กิจการโรงกลั่นน้ำมัน
    10. กิจการบริการและสาธารณูปโภคที่มีการกำหนดสิทธิและประโยชน์เป็นการเฉพาะ
    2.3ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามประกาศอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
    • ให้ขยายระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรการ STI
    • ให้ได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากการโยกย้ายสถานประกอบการ เป็นต้น
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    ป้ายกำกับ : BOI-Advisor             
    ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
    มือถือ : 094-478-3987
    Email : winyour2011@gmail.com    Website : boiadvisor.blogspot.com

    ไม่มีความคิดเห็น:

    แสดงความคิดเห็น