การตัดบัญชีวัตถุดิบ

การตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS 2011
    โครงการที่นำวัตถุดิบเข้ามาโดยใช้สิทธิยกเว้นภาษีอากรขาเข้าตามมาตรา 36 จะต้องนำไปผลิตเป็นสินค้าตามบัตรส่งเสริม และส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
 1. ส่งออกทางตรง
      หมายถึง การส่งสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศ หรือเขตฟรีโซน ซึ่งจะมีหลักฐานการส่งออกตามแต่กรณีนั้นๆ
 2. ส่งออกทางอ้อม
      หมายถึง การส่งสินค้าไปจำหน่ายให้กับโรงงานหรือบริษัทตัวกลาง เพื่อนำไปผลิตหรือจัดการส่งออกต่างประเทศ หรือเขตฟรีโซน ซึ่งกรณีผู้ที่จำหน่ายรายแรกจะไม่มีหลักฐานการส่งออก
    เมื่อผู้ได้รับส่งเสริมผลิตสินค้าและส่งออกไปต่างประเทศ (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) จะต้องนำหลักฐานมาตัดบัญชีวัตถุดิบ เพื่อลดยอดปริมาณวัตถุดิบที่นำเข้ามาโดยยกเว้นภาษีอากร โดยแบ่งการตัดบัญชีออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ
 1. การตัดบัญชีทางตรงแบบไม่มี Vendor
      คือการที่บริษัทนำวัตถุดิบเข้ามาเอง และผลิตส่งออกโดยตรง ดังนั้น จึงจะตัดบัญชีวัตถุดิบของตนเองเท่านั้น
 2. การตัดบัญชีทางตรงแบบมี Vendor
      คือการที่บริษัทซื้อวัตถุดิบบางส่วนหรือทั้งหมดมาจากผู้ขาย (Vendor) ในประเทศที่ได้รับสิทธิ BOI แล้วนำมาผลิตส่งออกโดยตรง ดังนั้น จึงจะต้องตัดบัญชีพร้อมกับโอนสิทธิตัดบัญชีวัตถุดิบให้กับ Vendor รายนั้นด้วย
 3. การตัดบัญชีทางอ้อมแบบไม่มี Vendor
      คือการที่บริษัทนำวัตถุดิบเข้ามาเอง แล้วผลิตจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในประเทศที่ได้รับสิทธิ BOI เพื่อส่งออกทางอ้อม ดังนั้น บริษัทจะต้องรับใบโอนสิทธิตัดบัญชี (Report-V) จากผู้ส่งออกมาตัดบัญชีวัตถุดิบของตนเองต่อไป
 4. การตัดบัญชีทางอ้อมแบบมี Vendor
      คือการที่บริษัทซื้อวัตถุดิบบางส่วนหรือทั้งหมดจากผู้ขาย (Vendor) ในประเทศที่ได้รับสิทธิ BOI แล้วนำมาผลิตจำหน่ายให้กับผู้ประกอบการในประเทศที่ได้รับสิทธิ BOI เพื่อส่งออกทางอ้อม ดังนั้น บริษัทจะต้องรับใบโอนสิทธิตัดบัญชี (Report-V) จากผู้ส่งออกมาตัดบัญชี พร้อมกับโอนสิทธิตัดบัญชีวัตถุดิบให้กับ Vendor อีกทอดหนึ่งต่อไป

การเตรียมข้อมูลเพื่อตัดบัญชี
 1. การตัดบัญชีแบบไม่มี Vendor
  เตรียมไฟล์ข้อมูลประกอบด้วย
  • Birtexp.xls คือ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่งออก
  • Birtexl.xls คือรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสืออนุมัติ
 2. การตัดบัญชีแบบมี Vendor
  • Birtexp.xls คือ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่งออก
  • Birtexl.xls คือรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสืออนุมัติ
  • Birtven.xls คือ รายละเอียดเกี่ยวกับการโอนวัตถุดิบ และชื่อผู้รับโอนวัตถุดิบ (Report-V)
การบันทึกข้อมูล
 1. การยื่นตัดบัญชีโดยไม่มีการโอนสิทธิให้ Vendor ไม่ต้องยื่นไฟล์ Birtven.xls
 2. ชุดไฟล์ข้อมูล 1 ชุด (Birtexp.xls, Birtexl.xls, Birtven.xls) สามารถตัดบัญชีได้หลายใบขน
 3. หากต้องการบันทึกไฟล์ข้อมูลมากกว่า 1 ชุด ใน Flash Drive เดียวกัน ให้บันทึกเลขที่ต่อท้าย คือ
  Birtexp_1.xls, Birtexl_1.xls, Birtven_1.xls
  Birtexp_2.xls, Birtexl_2.xls, Birtven_2.xls เป็นต้น

เอกสารประกอบการตัดบัญชี
 1. หนังสือขออนุมัติตัดบัญชี (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มตัดบัญชีวัตถุดิบ)
 2. ใบขนสินค้าขาออก หรือเอกสารการโอนสิทธิ (Report-V)
 3. อินวอยซ์ขาออก (กรณีใบขนไม่ชัดเจน)
 4. เอกสารอื่นๆ เช่น หนังสือชี้แจง และหนังสือรับรองต่างๆ
    * เอกสารข้างต้นใช้อย่างละ 1 ฉบับ โดยจะต้องให้กรรมการผู้มีอำนาจหรือผู้ได้รับมอบอำนาจลงนามและประทับตราบริษัททุกฉบับ

ประเด็นที่จะต้องตรวจสอบให้ถูกต้อง
 1. ชื่อบริษัทผู้ส่งออก และชื่อผู้รับโอนสิทธิ
 2. เลขที่ใบขนสินค้าขาออก หรือเอกสารการโอนสิทธิ (Report-V)
 3. ชื่อผลิตภัณฑ์และสูตรการผลิต
 4. ปริมาณและหน่วยของสินค้า
 5. รูปแบบของใบขนสินค้าขาออกแบบ Paperless ครบถ้วนถูกต้อง คือ
  1. ระบุชื่อผู้ส่งออกชัดเจน
  2. มีวันที่ส่งออก คือ วันที่ Load ที่ระบุด้านหลังใบขน
  3. มีข้อความ "ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง" ระบุท้ายใบขน
  4. หากมีการระบุ Status ในใบขน จะต้องเป็น 04,0409 เท่านั้น
  5. ระบุชื่อผลิตภัณฑ์ และสูตรการผลิตที่ส่งออกไว้ชัดเจน ตรงตามที่ขออนุมัติไว้กับ BOI
  6. ระบุปริมาณและหน่วยส่งออกถูกต้องชัดเจน
 6. ลายมือชื่อผู้ลงนามรับรอง และตราประทับของบริษัท
 7. ประเภทของใบขนสินค้าขาออก และสิทธิประโยชน์
 8. การระบุข้อความโอนสิทธิ ต้องตรงตามรายชื่อและจำนวนใน Report-V

การตัดบัญชีโอนสิทธิ
 1. การโอนสิทธิในรูปใบขนสินค้าขาออก
      ผู้ส่งออกต้องจัดทำใบขนโดยระบุข้อความการโอนสิทธิให้ชัดเจน ดังนี้ "ขอโอนสิทธิการตัดบัญชีให้แก่บริษัท ............................... ปริมาณ ............... หน่่วย ............. Model ............." ซึ่งปกติจะเป็นการโอนสิทธิใบขนสินค้าขาออกทั้งฉบับ หรือทั้งรายการ
      และหากมี Vendor ที่ต้องโอนสิทธิให้หลายราย ผู้ส่งออกสามารถทำหนังสือรับรองแนบเรื่องเพื่อประกอบการตัดบัญชีก็ได้
 2. การโอนสิทธิในรูปเอกสารโอนสิทธิ (Report-V)
      ผู้ส่งออกต้องนำใบขนสินค้าขาออกมาตัดบัญชี โดยป้อนข้อมูลทั้ง 3 ไฟล์ คือ Birtexp.xls, Birtexl.xls และ Birtven.xls จากนั้นต้องแจกจ่าย Report-V ให้แก่ Vendor แต่ละราย โดยผู้โอนจะต้องระบุรายชื่อ Vendor ในส่วนหมายเหตุท้ายหนังสือขออนุมัติตัดบัญชี ให้ตรงกับชื่อและจำนวนของ Vendor ที่ต้องการโอน
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor             
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987, 098-161-4988
Email : winyour2011@gmail.com    Website : boiadvisor.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น