ดาวน์โหลด: แบบฟอร์ม

ท่านสามารถกรอกและบันทึกแบบฟอร์มด้วยโปรแกรม FOXIT READER
การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (F PA PP )
การขอรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน
งานขอรับความคุ้มครอง (F PA PT)
การใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น ( F IN MC )
การนำเข้าวัตถุดิบ ม.30 และ / หรือ ม.36 ( F IN IR)
การขยายเวลานำเข้าวัตถุดิบ ( F IN ER)
การใช้สิทธิและประโยชน์วัตถุดิบ (F IN RM)
ระบบงานตรวจสอบ
ระบบงานช่างฝีมือ
-----------------------------------------------------------------BOI-Advisor                                
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 098-161-4988                                                                                                           
Email : winyour2011@gmail.com