สิทธประโยชน์มาตรา 24, 25, 26

สิทธิประโยชน์มาตรา 24
      ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้คณะกรรมการมีอำนาจอนุญาตให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อศึกษาลู่ทางการลงทุนหรือกระทำการอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนได้ตามกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
      การขออนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบที่คณะกรรมการกำหนด และในการอนุญาต คณะกรรมการจะกำหนดเงื่อนไขตามที่พิจารณาเห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้
      มาตรา 24 สามารถขอใช้สิทธิประโยชน์ได้โดยยังไม่ต้องมีสถานะเป็นผู้ได้รับส่งเสริม เพื่อประโยชน์แก่ช่างฝีมือที่จะดำเนินการจะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้
  • ศึกษาลู่ทางการลงทุน
  • กระทำการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการลงทุน
  • ปฏิบัติงานในกิจการที่อยู่ระหว่างพิจารณาให้การส่งเสริม หรืออยู่ระหว่างขอรับบัตรส่งเสริม
  • เพื่อปฏิบัติงานในหอการค้าต่างประเทศ
เอกสารที่ต้องใช้
  • ใบตรวจเอกสารของงานช่างฝีมือตาม มาตรา 24 (F FR TR 09)

สิทธิประโยชน์มาตรา 25
      ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้ผู้ได้รับการส่งเสริมได้รับอนุญาตนำคนต่างด้าวซึ่งเป็น
(1) ช่างฝีมือ
(2) ผู้ชำนาญการ
(3) คู่สมรสและบุคคลซึ่งอยู่ในอุปการะของบุคคลใน (1) และ (2)
      เข้ามาในราชอาณาจักรได้ตามจำนวนและกำหนดระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเท่าที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร แม้ว่าจะเกินอัตราจำนวนหรือระยะเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง


สิทธิประโยชน์มาตรา 26
      ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าวเพียงเท่าที่พระราชบัญญัตินี้มิได้บัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น ให้คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 24 และคนต่างด้าวซึ่งเป็นช่างฝีมือหรือผู้ชำนาญการที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา 25 ได้รับอนุญาตทำงานเฉพาะตำแหน่งหน้าที่การทำงานที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบตลอดระยะเวลาเท่าที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

ที่มา : www.boi.go.th
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor

-----------------------------------------------------------------BOI-Advisor
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987, 098-161-4988
Email : winyour2011@gmail.com    
Website : boiadvisor.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น