สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 31,34,35

มาตรา 31
      ผู้ได้รับการส่งเสริมจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด ทั้งนี้ ให้พิจารณากำหนดเป็นสัดส่วนของเงินลงทุนโดยไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน ซึ่งต้องมีกำหนดเวลาไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
      ในกรณีที่กิจการใดเป็นกิจการที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็นพิเศษตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมในกิจการดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมมีกำหนดเวลาตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งต้องไม่เกินแปดปีนับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการนั้น
      รายได้ที่ต้องนำมาคำนวณกำไรสุทธิที่ได้จากการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้รวมถึงรายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้และรายได้จากการจำหน่ายสินค้ากึ่งสำเร็จรูปตามที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร
      ในกรณีที่ประกอบกิจการขาดทุนในระหว่างเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี คณะกรรมการอาจอนุญาตให้ผู้ได้รับการส่งเสริมนำผลขาดทุนประจำปีที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลานั้นไปหักออกจากกำไรสุทธิที่เกิดขึ้นภายหลังระยะเวลาได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีกำหนดเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันพ้นกำหนดเวลานั้น โดยจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้
      การคำนวณเงินลงทุนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรา 31
 • ในช่วงเวลาที่ผู้ได้รับส่งเสริมได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 31 จะไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายก็ได้ แต่ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย ควรติดต่อกับสรรพากรท้องที่เพื่อหารือวิธีปฏิบัติ เช่น อาจให้ผู้ให้บริการว่ามีหนังสือยืนยันว่า การให้บริการนั้นเป็นตามโครงการที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ตามสิทธิประโยชน์ของ BOI ซึ่งไม่จำเป็นต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นต้น
 • จะต้องจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายสำหรับโครงการที่ได้รับส่งเสริมแยกจากกิจการส่วนอื่นไม่ว่าจะได้รับส่งเสริมหรือไม่ก็ตาม เพื่อประโยชน์ในการคำนวณกำไรสุทธิที่จะได้รับยกเว้นภาษี     กรณี่ที่ไม่สามารถแยกรายได้หรือรายจ่ายได้อย่างชัดเจน ให้ใช้แนวทางดังนี้
  1. รายได้จากผลิตภัณฑ์เดียวกัน
   • แบ่งตามความสามารถของเครื่องจักรตามที่ติดตั้งจริง เป็นต้น
  2. รายจ่ายที่แยกไม่ได้และไม่มีเกณฑ์เฉลี่ย เช่น เงินเดือนผู้บริการ
   • เฉลี่ยตามสัดส่วนรายได้ของแต่ละกิจการ เป็นต้น
 • รายได้ครั้งแรกที่จะเริ่มใช้สิทธิ ต้องไม่เป็นรายได้ก่อนวันได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม และจะเริ่มใช้สิทธิได้หลังจากที่ได้รับบัตรส่งเสริม
 • การเริ่มใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ ไม่เกี่ยวข้องกับวันเปิดดำเนินการ
 • รายได้จากการจำหน่ายผลพลอยได้และส่วนสูญเสีย ที่จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ ต้องเป็นไปตามชนิดและปริมาณที่ระบุในบัตรส่งเสริม โดยไม่ได้แปรรูปเป็นอย่างอื่น
มาตรา 34
      เงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามมาตรา 31 ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ตลอดระยะเวลาที่ผู้ได้รับส่งเสริมได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลนั้น

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรา 34
 • จะได้รับสิทธิเฉพาะเงินปันผลส่วนที่จ่ายจากโครงการที่ได้รับส่งเสริม
 • ต้องเป็นเงินปันผลที่จ่ายและได้รับ ในช่วงเวลาที่ได้รับสิทธิตามมาตรา 31
 • ไม่ต้องหัก ภาษี ณ ที่่จ่าย สำหรับเงินปันผลนั้น
 • กรณีที่มีกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมและไม่ได้รับส่งเสริม จะเลือกจ่ายเงินปันผลจากกิจการใดจำนวนเท่าใดก็ได้ โดยการระบุไว้ในบันทึกการประชุม แต่หากไม่ระบุ ให้เฉลี่ยเงินปันผลตามสัดส่วนกำไรสุทธิของแต่ละโครงการ
 • สามารถจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น และไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
มาตรา 35
      เพื่อส่งเสริมการลงทุนในท้องที่หรือเขตพื้นที่ใด คณะกรรมการจะกำหนดท้องที่หรือเขตพื้นที่นั้นเป็นเขตส่งเสริมการลงทุนก็ได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
      นอกจากสิทธิและประโยชน์ตามมาตราอื่น คณะกรรมการมีอำนาจให้ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในท้องที่หรือเขตพื้นที่ที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง ได้รับสิทธิและประโยชน์พิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้
      (1) การลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิที่ได้จากการลงทุนในอัตราร้อยละห้าสิบของอัตราปกติมีกำหนดเวลาไม่เกินห้าปี โดยนับจากวันที่กำหนดระยะเวลาตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี สิ้นสุดลง หรือนับจากวันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมในกรณีที่ผู้ได้รับการส่งเสริมไม่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล
      (2) การอนุญาตให้หักค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาสองเท่าของจำนวนเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมได้เสียไปเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อประโยชน์ในการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ ตามเงื่อนไข วิธีการ และระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
      (3) การอนุญาตให้หักเงินที่ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในการติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการพิจารณากำหนดจากกำไรรวมทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของเงินที่ลงทุนแล้วในการนั้น โดยผู้ได้รับการส่งเสริมจะเลือกหักจากกำไรสุทธิของปีใดปีหนึ่งหรือหลายปีก็ได้ภายในสิบปีนับแต่วันที่มีรายได้จากการลงทุน ทั้งนี้ นอกเหนือไปจากการหักค่าเสื่อมราคาตามปกติ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมาตรา 35
 • มาตรา 35 (1)
  1. การนับวันที่เริ่มใช้สิทธิมาตรา 35 (1)
       จะเริ่มนับต่อจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการยกเว้นภาษีเงินได้ตามมาตรา 31 หรือนับต่อจากวันที่ใช้สิทธิครบตามวงเงินที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้มาตรา 31 ก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าจะวันใดจะถึงก่อนกัน
  2. การใช้สิทธิตามมาตรา 35 (1) ไม่มีกรอบวงเงินสูงสุดในการลดหย่อนภาษีเงินได้
 • มาตรา 35 (2)
  1. การหักค่าขนส่งเป็น 2 เท่า
   • ให้หักเฉพาะค่าขนส่งในประเทศเท่านั้น ได้แก่ ค่าขนส่งสินค้า เครื่องจักร และวัตถุดิบ แต่ไม่รวมถึงค่าขนส่งพนักงาน
   • การหักค่าขนส่งในประเทศในประเทศ ให้หักเฉพาะต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตโดยตรงเท่านั้น เช่น
    • ค่าน้ำมันยานพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้า
    • เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถขนส่ง
    • ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษายานพาหนะขนส่งสินค้า
    • ค่าเสื่อมราคาของยานพาหนะขนส่งสินค้า
    • ค่าเบี้ยประกันของยานพาหนะขนส่งสินค้า เป็นต้น
  2. การหักค่าไฟฟ้าเป็น 2 เท่า
   • กรณีที่ซื้อ
    หักตามต้นทุนจริง โดยไม่รวมค่าบำรุงมิเตอร์
   • กรณีผลิตใช้เอง
    ให้จัดทำบัญชีแยกค่าไฟฟ้าจากบัญชีอื่นๆ
  3. การหักค่าประปาเป็น 2 เท่า
   • กรณีที่ซื้อ
    หักตามต้นทุนจริง โดยไม่รวมค่าบำรุงมิเตอร์
   • กรณีผลิตใช้เอง
    หากมีการซื้อน้ำมันดิบ ให้หักค่าใช้จ่ายตามต้นทุนการซื้อน้ำมันดิบ และต้นทุนการทำน้ำดิบให้เป็นน้ำประปา
 • มาตรา 35 (3)
  • การติดตั้งหรือก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่
   • ค่าติดตั้งหรือก่อสร้างระบบคมนาคม เช่น ถนน ท่าเทียบเรือ ทางรถไฟ และการวางท่อสำหรับการขนส่ง เป็นต้น
   • ค่าติดตั้งหรือก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกิจการที่ได้รับส่งเสริม เช่น ระบบไฟฟ้า (การปักเสา พาดสาย) หรือระบบน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นต้น
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
ป้ายกำกับ : BOI-Advisor             
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987, 098-161-4988
Email : winyour2011@gmail.com    Website : boiadvisor.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น