เกี่ยวกับเรา

บริการให้คำปรึกษา ในการยื่นขอรับการส่งเสริมการลงทุน BOI การยื่นสั่งปล่อยเครื่องจักร-วัตถุดิบและตัดบัญชี  ยื่นต่ออายุ Visa-Work Permit และการดำเนินงานด้านพิธีการนำเข้า-ส่งออก
            ปัจจุบันได้มีนักลงทุนให้ความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และมีนักลงทุนบางส่วนได้ขอรับการส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแล้วนั้น แต่ปัญหาของนักลงทุนที่ตามมาก็คือ นักลงทุนยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของการทำงาน ที่ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ อันได้แก่ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Board Of Invesment), สมาคมสโมสรนักลงทุน , กรมศุลกากร, สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง, กระทรวงแรงงาน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, และกรมสรรพากร  โดยทางบริษัทจะให้บริการแก่นักลงทุนตั้งแต่เริ่มแรก จนกระทั่งจบขั้นตอนของการทำงานทั้งหมด และให้คำปรึกษาในเรื่องสำคัญต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนให้มากที่สุด
             หน่วยงานดังที่กล่าวไว้ข้างต้นแล้วนั้น นักลงทุนจะต้องติดต่อประสานงานตลอดระยะเวลาที่ได้รับการส่งเสริมซึ่งส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของการทำงานในการยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการ  จึงทำให้บริษัทเกิดอุปสรรคในด้านการทำงานด้วยสาเหตุที่บริษัทยังขาดผู้เชี่ยญชาญทางด้านนี้  เราจึงขอเป็นตัวกลางในการให้บริการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆโดยมีแนวทางเพื่อช่วยลดและขจัดปัญหาในการทำงานให้หมดไป
             เราได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนจากต่างชาติ ซึ่งได้แก่ ญี่ปุ่น, จีน, อังกฤษ, เกาหลีใต้, มาเลเซีย เป็นต้น ได้ให้บริการต่อนักลงทุนดังกล่าวซึ่งทางบริษัทไม่ได้มาแค่ให้คำปรึกษา แต่เข้ามาเพื่อดูแลสิทธิประโยชน์ของบริษัทนักลงทุนที่จะได้รับ และพร้อมกับวางระบบภายในองค์กรของท่านเพื่อสร้างรากฐานที่ดีสำหรับการทำงานตั้งแต่เริ่มแรกจนไปถึงอนาคตและช่วยให้บริษัทของนักลงทุนมีคุณภาพและมีมาตรฐานมากขึ้นซึ่งการให้บริการต่อกลุ่มนักลงทุนก็เป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งของเรา ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความพอใจ และประทับใจให้กับกลุ่มนักลงทุนเพื่อสร้างภาพพจน์ให้กับประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งจะทำให้กลุ่มนักลงทุนที่มาลงทุนภายในประเทศไทย สามารถกลับไปบอกต่อให้กับกลุ่มนักลงทุนของประเทศตนเองให้รับรู้และจะทำให้มีกลุ่มนักลงทุนใหม่ๆตัดสินเข้ามาลงทุนภายในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยทั้งนี้ยังรวมไปถึงทำให้คนไทยได้มีงานทำเพิ่มมากขึ้นสืบต่อไป
เรามีทีมงานซึ่งประกอบด้วยผู้มีประสบการณ์มาเป็นเวลายาวนาน พร้อมให้บริการคำปรึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อช่วยเหลือนักลงทุนในหลาย ๆ ธุรกิจให้หมดจากปัญหาดังกล่าว

การบริการติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน โดยนักลงทุน กับ หน่วยงานราชการ โดยนำเสนอหัวข้อบริการ ดังต่อไปนี้
1. การขอรับการส่งเสริมการลงทุน (Applying for investment promotion)

2. การขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร และการต่ออายุประจำปี (Apply Machine Master list and Renewal (Annual) Machine)

3. การขออนุมัติสต๊อคสูงสุด / บัญชีรายการวัตถุดิบ และ สูตรการผลิต และการต่ออายุประจำปี (Apply Max Stock / Raw material Master List / Formulation and Renewal (Annual) Raw material)

4. การขออนุมัติเปิดดำเนินการ (Applying for Full Operation License Project)

5. การขออนุมัติเสั่งปล่อยเครื่องจักร, การขออนุมัติเสั่งปล่อยวัตถุดิบ และการขออนุมัติตัดบัญชีรายการเครื่องจักร / วัตถุดิบ / สิ่งสูญเสีย (Apply Order release machinery, Apply Order materials and Apply for Cutting stock Machinery / Material / Scrap)

6. การขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้สำหรับคนต่างด้าวและผู้เชี่ยวชาญในระดับผู้บริหาร ผู้จัดการและช่างเทคนิค (Applying Work Permits & Visas For to an alien and experts-level executives managers and technical)

7. การให้บริการในการนำเข้า-ส่งออก แบบ Boi , Epz , Fz เป็นต้น (Service For Import-Export Boi, Epz, Fz)
8. การขอใบอนุญาตโรงงาน และต่ออายุประจำปี (Licensing facilities And Renewal (Annual) Licensing facilities)

9. การให้บริการด้านบัญชีการเงิน, ด้านภาษี และด้านประกันสังคม (Financial Accounting, Tax and Social Insurance)

10. การให้บริการด้านกรมศุลกากร (Customs Department Services)

ป้ายกำกับ : BOI-Advisor

-------------------------------------------------------------------------Boi -Advisor                                                                                                                                                                                                                                                
ติอต่อ คุณฉลาด รักรู้
มือถือ : 094-478-3987
Email : winyour2011@gmail.com    Website : boiadvisor.blogspot.com